MINA MOTIONER (3 webbsidor)
© Birgitta Rudenius


Alla barn har rätt att lyckas!
Alla, barn och äldre, små och stora, har rätt att känna trygghet!  

BirgittaR ©

Till KOMMUNFULLMÄKTIGE  Båstads kommun 

Denna sida: 

Grundläggande värden – en människosyn som präglas av respekt mellan könen. 3/9-02
Möjligheter för handikappade, möjligheter för alla 9/9-99
Möjligheter för boende, överlevnad och arbetstillfällen 4/2-99 Ej ännu behandlad!!!
Delegation kräver direktiv! 31/8-98 Bifallen
Kommunal service ska hålla hög kvalitet 25/8-98 Bifallen
Åtgärda avgifterna inom äldreomsorgen! 3/8-98 Min reservation Ska åter tas upp till behandling. Kanske går mina förslag igenom så småningom.

Länkar till mina andra motioner: 

Kartlägg och åtgärda mobbning!  Bifallen
Ungdomsråd 
Bifallen
Hundbad i Båstads kommun 
Bifallen

MOTION

Möjligheter för handikappade,
möjligheter för alla.

Bakgrund:

Båstads kommun har hittills inte satt handikappfrågorna på dagordningen. Det är dags nu!

Båstads kommun har kritiserats av Handikappombudsmannen för att inte ha besvarat enkät om hur kommunen sköter sitt ansvar i dessa frågor.

Båstads kommun har ännu ingen handikapplan.

Båstads kommun har inte tydliggjort ansvarsfördelningen avseende handikappfrågor. Än mindre tilldelat medel inom området.

 

Vardag med möjligheter för alla:

Mot denna bakgrund föreslår jag att Kommunfullmäktige snarast tillser

 • Att en samordnande resurs för alla handikappfrågor inrättas/utses
 • Att medel omgående avsätts i budgetarbetet för framtagande av en handikapplan
 • Att ansvaret för handikappfrågor snarast definieras och medel avsätts
 • Att direktiv ges till alla nämnder och styrelser att beakta handikappades intressen och behov i alla beslut som rör eller påverkar de handikappade
 • Att Kommunala Handikapprådet, KHR, ges ett tydligt mandat som remissinstans

 

Kastanjebacken den 9 mars 1999

Birgitta Rudenius (m)


Tillbaka till sidans topp!


MOTION

Möjligheter för boende, överlevnad och arbetstillfällen.


Bakgrund:

Människor värderar livskvalitet i vardagen högre och högre. En viktig del i denna livskvalitet är boendet. Ett boende närmare naturen ger ökad livskvalitet.

Lantbrukarnas vardag blir hårdare både avseende arbetsinsats och ekonomi. Många har redan tvingats lägga ner sin jordbruksverksamhet eller tvingats sälja p gr a olönsamhet.

Många går arbetslösa inom byggsektorn eller andra områden för samhällsbyggande.

Kommunens planer och direktiv behöver ses över och anpassas till medborgarnas behov, nu och i framtiden. Planer får inte ha ett hindrande innehåll t ex generella byggförbud utan de måste ge möjligheter och skapa framtidstro.

Framtid med möjligheter:

Mot denna bakgrund hemställer jag hos Kommunfullmäktige att besluta

 • ge ökade möjligheter för boende i våra byar på Bjäre
 • ge möjligheter för Båstads kommuns lantbrukare och markägare att stycka av tomter för bebyggelse
 • ge landsbygden ökade möjligheter att vara en "levande" landsbygd
 • ge fler människor, än de som omfattas av generationsskifte, möjligheter till boende nära naturen med därmed förenad livskvalitet

 

Kastanjebacken den 4 februari 1999

Birgitta Rudenius (m)

 Tillbaka till sidans topp!


MOTION  "En långtgående delegationsordning kräver  väl genomtänkta direktiv från politikerna."  


   Båstads kommuns organisation är bantad och nämnder har förändrats, minskats eller slagits samman.  Syftet är att arbetet ska bli mer effektivt och mindre kostsamt. Om detta infrias återstår att följa upp. 

  En del i detta arbete är att delegera till tjänstemän. Redan idag finns en omfattande och långtgående delegationsordning. En långtgående delegationsordning kräver väl genomtänkta direktiv från politikerna. Det är ett ansvar som politikerna har gentemot kommunens medborgare. 

  Hur ser dessa direktiv ut idag? Följs alla delegationer av tydliga direktiv? 
  Är den politiska styrningen tydliggjord i direktiven? 

  Hur ser t ex direktiven ut  
  vid olika stora utbetalningar? T ex inom bidragshanteringen  
  vid tillsättning av olika tjänster?  
  inom kommunägda bolag? 
  Hur ofta görs en översyn och revidering av delegationer/direktiv? 

  Jag föreslår Kommunfullmäktige besluta  
  att uppdra åt samtliga nämnder och förvaltningar att göra en översyn av sina respektive delegationsordningar och särskilt beakta vilka direktiv som är förenade med dessa. 
   

   Kastanjebacken den 31 augusti 1998 
    

  Birgitta Rudenius (m)  

  Tillbaka till sidans topp!


MOTION ”Möten” med medborgarna ska präglas av  saklig information, vägledning och  ett positivt bemötande. 


  Kommunala förvaltningar är myndighetsutövare och serviceorgan till medborgarna.  
  Det är därför viktigt att alla ”möten” med medborgarna präglas av saklig information, vägledning och ett positivt bemötande. Det är viktigt att all kommunal service håller hög kvalitet. 

  Vad vet vi egentligen om hur medborgarna upplever kommunens service?  
  På vilket sätt mäts kvalitén? Hur sker utvärdering? 

  Inom socialnämndens område sker viss kvalitetssäkring. Hur ser det ut i Båstads kommuns olika förvaltningarna och deras ansvarsområden? 
    
  Jag föreslår Kommunfullmäktige besluta  
  att uppdra åt alla förvaltningar att ta fram modeller för regelbunden kvalitetssäkring av verksamheten. 
  I denna kvalitetssäkring ska även brukarenkäter ingå. 

  Det innebär t ex  

  • att krogägare ger sin syn på handläggning av tillsyn
  • att föräldrar och barn ger sin syn på dagis och skola
  • att funktionshindrade ger sin syn på kommunens service
  • att äldre ger sin syn på tillhandahållen omsorg
  • att fastighetsägare ger sin syn på sophanteringen
  • att bokslukare ger sin syn på biblioteken
  • att bidrags- och omsorgstagare ger sin syn på kommunens service
  • mm mm

  Kastanjebacken den 25 augusti 1998

Birgitta Rudenius (m)

Tillbaka till sidans topp!


MOTION ÅTGÄRDA AVGIFTSBERÄKNINGARNA INOM ÄLDREOMSORGEN. 


  Avgifterna inom äldreomsorgen har varit under ständig debatt. Stort missnöje har framförts av bl a pensionärsföreningar och pensionärsråd.  

  Avgifterna bygger på självkostnaden, den verkliga kostnaden för insatsen, vilket är viktigt för att visa de reella kostnaderna. Detta är viktigt ur flera perspektiv, bl. a. kommunens, omsorgstagarens och de fria entreprenörernas.  

  KPR, det kommunala pensionärsrådet, har återigen inlämnat en skrivelse med förslag på åtgärder. Flera av dessa åtgärder har tagits upp av moderata ledamöter i olika sammanhang. 

  Nu hemställer jag att avgiftsberäkningarna snarast ändras enligt följande 

 • 60/40 regeln ändras till 50/50 Bifallet
 • beräkning av fiktiv ränta slopas Avslaget
 • en låg och fast avgift införs för trygghetslarmAvslaget
 • ”tak” för högsta avgiftsuttag sätts Avslaget
 •  När behovsbedömning är klar och beslut har tagits ska detta utformas enligt de önskemål som framförs i KPRs skrivelse (9806) och meddelas omsorgstagaren. 
   

  Kastanjebacken den 3 augusti 1998  
   

Birgitta Rudenius  (m)

Tillbaka till sidans topp! 

 


Reservation:

Angående min motion

"Åtgärda avgiftsberäkningarna inom äldreomsorgen".

Reservation i au:

Au (17/8 och 7/9) beslutade ändra omvårdnadsavgiften för tvåpersonhushåll från 60/40 till 50/50 vilket innebär bifall till motionen i den delen.

Au beslutade i övriga punkter att avvakta kommunförbundets rekommendationer.

 

Mot detta beslut reserverar jag mig till förmån för mina egna förslag.

Mina förslag:

 • slopa omgående den fiktiva och orättfärdiga räntan som beräknas på kapital som ej ger avkastning
 • sätt en låg och fast avgift på trygghetslarmet
 • sätt tak för högsta avgiftsuttag

Båstad den 7 september 1998.

Birgitta Rudenius (m)

***

Socialnämnden beslutar ändra 40/60-regeln till 50/50 för tvåpersonershushåll. Det innebär bifall till motionen i denna delen. Det innebär också att det gemensamma avgiftsutrymmet delas lika mellan makar vilket är rättvist.

 

Socialnämnden beslutar invänta kommunförbundets rekommendationer avseende fiktiv ränteberäkning, avgift för trygghetslarm samt "tak" för högsta avgiftsuttag.

 

Mot detta reserverar jag mig till förmån för eget förslag.

Jag anser

 • att beräkningen av fiktiv ränta på kapital som ej ger avkastning är orättfärdig i samband med omsorgsavgifter. Denna ränteberäkning borde slopas omgående.
 • att en låg fast avgift för trygghetslarm underlättar för trygghetskänslan hos omsorgsbehövande och borde införas snarast.
 • att det finns gränser för hur mycket och hur många gånger man ska betala för sig och därför måste ett avgiftstak införas.

Detta är åtgärder som borde vidtagas omgående i det avgiftssystem vi nu har.

 

Kastanjebacken den 14 september 1998

Birgitta Rudenius (m)


Till kommunfullmäktige,
Båstads kommun

Som konsekvens av min skrivelse till kommunen den 2 september 2002 skriver jag denna motion.

MOTION

Grundläggande värden – en människosyn som präglas av respekt mellan könen. Vuxnas ansvar för våra pojkars/söners och flickors/döttrars
utveckling och framtida identitet.

I skolans styrdokument är det tydligt uttryckt och betonat när det gäller fostran och inriktningen på undervisningen avseende jämlikhet, traditionella könsroller mm

Vuxna, inte bara i skolan, utan även i hemmen, på arbetsplatser och i den omgivande miljön har här ett viktigt ansvar att leva upp till. Vuxna bör vara mogna att ta vuxenansvar och se sin betydelsefulla roll som förebilder. Vuxna människor klarar denna viktiga roll olika bra.

Hur ser det ut i miljöer som våra barn och ungdomar – elever möter i vår kommun?

Exponeras kvinnokroppen som ett könsobjekt i syfte att behaga män på bilder, almanackor och dylikt i offentliga byggnader, på arbetsplatser?

Riskerar flickor/döttrar och elever att mötas av denna oetiska och moraliskt förkastliga människosyn? Tvingas de utstå kränkning av sitt människovärde genom en förnedrande människosyn? Finns det miljöer i vår kommun som motverkar ovannämnda grundvärden och strävan i skolan mot pojkars och flickors jämlikhet och lika värde?

Avsikten med denna motion är att kommunens samtliga förvaltningar tar fram riktlinjer och kontrollfunktioner för ett aktivt arbete mot oetiska och förnedrande könsroller och för jämlikhet och respekt mellan flickor och pojkar, kvinnor och män.

Avsikten är också att ansvariga ska försäkra sig om att praktikplatser som eleverna möter präglas av en värdig människosyn. 

”Varför ska våra barn behöva möta förnedrande bilder på kvinnor i butiker och kiosker!? Jag tycker det är lika moraliskt förkastligt att som butiksägare inte säga nej till porrtidningar som det är för ett företag att släppa ut miljögifter. Jag betraktar kränkande/förnedrande exponering av kvinnor som utsläpp av miljögifter. Gifter förgiftar. Gifter kan förgifta såväl naturen som sinnet.”, BR (skrivet i annat sammanhang).

Vart leder det? Vuxna bär ansvaret!

Båstad den 3 september 2002

Birgitta Rudenius (m)


Min personliga sida    Mina skriverier

20020914

© Birgitta Rudenius   

 Klicka till KASTANJEBACKEN!