MINA MOTIONER (3 webbsidor)
 © Birgitta Rudenius


 

Birgitta Rudenius

Denna sida:

 [Kartlägg och åtgärda mobbning!]
[Åtgärda avgifterna!][][] 


Länkar till andra motioner: 

[Ungdomsråd]
[Mina övriga motioner][]

   
   

MOTION  "Ökad trivsel och trygghet i skolan !"  
Kartlägg och åtgärda mobbingen !
 


  Mobbing finns överallt i samhället. Det finns mobbare, medlöpare och offer. Samt de som inte "ser" eller "hör", de passiva men medansvariga. 

  BRIS, föreningen Barnens rätt i samhället, får ett ökat antal samtal från barn varje år. Många av dessa samtal handlar om barn som mobbas i skolan. BUP, Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken mottar också ett ökat antal signaler om mobbing i skolor. 

  Vi har ett särskilt ansvar när det gäller våra barn och ungdomar i skolan. Barn har rätt att känna trygghet i skolan. 

  Trivsel och trygghet är en förutsättning för att man på bästa sätt ska kunna tillgodogöra sig undervisningen. Det är viktigt att fokusera även på mobbaren för att bryta ett skadligt beteende och inte bara på den mobbade, som redan känner sig så utlämnad och utpekad. 

  Därför hemställer jag att Kommunfullmäktige 
  + uppdrar åt BUN att genomföra en seriös och grundlig kartläggning av 
  upplevd trivsel och 
  mobbingförekomst i våra skolor. 

  Båstad 5/5 1996

Birgitta Rudenius (m)

Tillbaka till sidans topp!

   
   

Till KOMMUNFULLMÄKTIGE Båstads kommun


MOTION
ÅTGÄRDA AVGIFTSBERÄKNINGARNA INOM ÄLDREOMSORGEN.


  Avgifterna inom äldreomsorgen har varit under ständig debatt. Stort missnöje har framförts av bl a pensionärsföreningar och pensionärsråd. 

  Avgifterna bygger på självkostnaden, den verkliga kostnaden för insatsen, vilket är viktigt för att visa de reella kostnaderna. Detta är viktigt ur flera perspektiv, bl. a. kommunens, omsorgstagarens och de fria entreprenörernas. 

  KPR, det kommunala pensionärsrådet, har återigen inlämnat en skrivelse med förslag på åtgärder. Flera av dessa åtgärder har tagits upp av moderata ledamöter i olika sammanhang.

  Nu hemställer jag att avgiftsberäkningarna snarast ändras enligt följande

   • 60/40 regeln ändras till 50/50 
   • beräkning av fiktiv ränta slopas
   • en låg och fast avgift införs för trygghetslarm
   • ”tak” för högsta avgiftsuttag sätts

   När behovsbedömning är klar och beslut har tagits ska detta utformas enligt de önskemål som framförs i KPRs skrivelse (9806) och meddelas omsorgstagaren.
   

  Kastanjebacken den 3 augusti 1998 
   

Birgitta Rudenius  (m)

Tillbaka till sidans topp! 

   
         
   

Åter till KRYSSA Birgitta!

   

© Birgitta Rudenius  Klicka för att skicka email!   

 Klicka till KASTANJEBACKEN!

Klicka för att skicka email!

* Politik   Artiklar mm