© Birgitta Rudenius


Vill Du köpa - Sätt in 150 kr på BG 5512-7880
Skriv din adress så skickar jag uppsatsen.
Alla intäkter går till mitt webbarbete  Mot Mobbning och Regnbågsbarn.

Dyslexi - Dyskalkyli - Mobbning

Institutionen för Samhälls- och Beteendevetenskap.

Högskolan i Halmstad
Maj 2000.

ELEVERS UTSATTHET I SKOLAN

Birgitta Rudenius

Pedagogik 61-80 p
Handledare: Ulla Tebelius

 

ABSTRACT

Typ av dokument:
D-uppsats i Pedagogik
Magister

Författare:
Birgitta Rudenius

ELEVERS UTSATTHET I SKOLAN

Sammanfattning:

Mitt arbete handlar om elevers utsatthet i grundskolan.

Det gäller elever som har läs- och skrivsvårigheter - dyslexi, matematiksvårigheter - dyskalkyli samt elever som utsatts för mobbning. Mitt arbete bygger framförallt på deras egna berättelser. Vid besök på mina websidor om dyslexi, dyskalkyli och mobbning har besökarna reagerat och skickat E-post till mig.

Syftet med mitt arbete är att lyfta fram ungdomarnas egna berättelser och erfarenheter. Vad har det inneburit för dem att inte få en diagnos? Hur upplever de att skolan har hanterat deras behov av stöd? Hur har det påverkat deras liv efter skolan?

Jag valde hermeneutiken som vetenskaplig metod för att bearbeta och tolka deras berättelser.

Resultatet visar bl a att eleverna är besvikna över hur skolan har hanterat deras behov av stöd samt deras besvikelse över skolans brist på kompetens. Resultatet visar också att det finns en klyfta mellan styrdokumentens intentioner och elevernas upplevda verklighet.

Nyckelord:
Dyskalkyli, dyslexi, etik, Internet, kompetens, legitimation, mobbing, mobbning, specialpedagogik, uttsatthet.

Utgivningsår:
2000

Språk:
Svenska


INNEHÅLL

FÖRORD
INLEDNING
SYFTE OCH PROBLEMFORMULERING
METOD

Hermeneutik
Presentation av materialet
Källkritiska synpunkter

TEORETISK BAKGRUND

BEGREPP – förekomst och definitioner

Funktionsnedsättning och handikapp
Dyskalkyli och dyslexi - förekomst
Dyskalkyli och dyslexi - definition
Mobbning-förekomst och definition

SKOLAN – ansvar och utveckling

Historik
En skola för alla
Skolan – etik och arbetssätt
Språkets roll i utvecklingen
Uppföljning –garanti 18

REDOVISNING OCH ANALYS AV BERÄTTELSERNA

Dyskalkyli
Dyslexi
Mobbning

SAMMANFATTANDE DISKUSSION

SLUTORD (se nedan)

LITTERATURFÖRTECKNING

BILAGOR


SLUTORD

Jag vill betona betydelsen av att politiker och skolledare skaffar sig insikt i hur kvalificerat det pedagogiska arbetet är och att det ställer stora krav på personal, kompetens och resurser.

Jag vill också varna för det faktum att väldigt många unga människor lämnar grundskolan med "trasiga själar" och en skolgång som resulterat i psykiska problem. Fler och fler unga människor söker psykiatrisk hjälp och är i behov av antidepressiva medel.

Jag anser att det behövs mer forskning omkring

  • matematiksvårigheter och dess konsekvenser
  • bakomliggande skolrelaterade faktorer för psykiatriskt vårdbehov hos ungdomar
  • hur individers olikheter kan bli en resurs i och för gruppen.
  • gruppdynamik för social och individuell utveckling
  • flexibilitet i skolors gruppsammansättningar utifrån elevers behov

Dessutom skulle det vara intressant att fenomenografiskt undersöka hur ansvariga utbildare vid olika universitet och högskolor ser på kursinnehållet och arbetsuppgiften för speciallärare/specialpedagoger.

Jag tror på en utveckling med assistenter inte bara för eleverna utan även för lärarna (pedagogerna). Läraren (pedagogen) har det pedagogiska ansvaret för planering, genomförande och resultatredovisning medan assistenterna bistår i genomförandet.

Jag anser att speciallärare/specialpedagoger snarast bör få legitimation för att kvalitetssäkra undervisningen för elever i behov av stöd. Det kan vara ett sätt från officiellt håll att visa att detta området verkligen är prioriterat.


[Dyskalkyli] [Dyslexi] [Mobbning

Kastanjebacken

Hit Counter
23/4 2000
5/2 -01